Powiat

Współpraca zagraniczna

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, głównym zadaniem współpracy zagranicznej władz powiatu dąbrowskiego jest dostosowanie poziomu rozwoju gospodarczego powiatu do warunków działania w Unii Europejskiej i poszukiwanie partnerów mogących najefektywniej w tym mu pomagać.

Współpraca międzynarodowa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęła się już w 1998 roku od nawiązania kontaktów z Węgrami. W 2000 roku w Budapeszcie zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy w dziedzinie gospodarczej, edukacyjnej, kultularnej i turystycznej, pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a XVIII Dzielnicą Budapesztu Pestszenlorinc-Pestszentimre. W 2008 roku podobne porozumienie zostało podpisane z Powiatem Stara Lubovna ze Słowacji.

Od 2009 roku Powiat Dąbrowski wspólnie z XVIII Dzielnicą Budapesztu (Węgry), San Nicola la Strada (Włochy), Roding (Niemcy), Baile Tusnad (Rumunia) oraz Nessebar (Bułgaria) uczestniczy w projekcie finansowanym przez biuro Unii Europejskiej pn. ''In Tune with Europe'', polegającym na wymianie doświadczeń kultularnych pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

Historia Żydów dąbrowskich.

Osadnictwo Żydów na ziemiach polskich rozpoczęło się w wieku XI. Od tego stulecia do II wojny światowej znajdowali oni w Polsce warunki dla rozwoju swego bytu narodowego, gdyż panujący tutaj ustrój prawno – polityczny dawał społeczności żydowskiej schronienie przed prześladowaniami mającymi miejsce niemal w całej Europie.

Zdobywając stałe miejsce w życiu gospodarczym państwa, Żydzi nie tylko zachowali własną religię i kulturę, ale również przez asymilację wzbogacili ją. Lokalnym przykładem takiej sytuacji są dzieje Żydów zamieszkujących Dąbrowę Tarnowską, miasto położone na równinie, w odległości 20 km na północ od Tarnowa, nad rzeką Breń.

Profesor Feliks Kiryk w monografii Dąbrowy Tarnowskiej w rozdziale „Miasta powiatu dąbrowskiego”, opisując historię miasta, podaje informację, iż w 1691 roku ochrzciła się w miejscowym kościele Żydówka Salomea i tym samym jest to pierwszy ślad osiedlającej się ludności izraelskiej jeszcze przed lokacją miasta, która miała miejsce w 1693 roku. (przyp. 1)
Realnym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego miasteczka było wczesne i intensywne osadzanie się w nim ludności żydowskiej. Od 1697 roku istniała w mieście drewniana synagoga, natomiast od 1702 roku gmina izraelicka. (przyp. 2)
Według świadectwa wizytatora parafii z 1748 roku mieszkało w Dąbrowie już bardzo wielu Żydów, osiedlonych przy karczmach , browarach i gorzelniach, a w 1765 roku parafię dąbrowską zamieszkiwało 823 Izraelitów. (przyp. 3)
Dowodem przychylności władz i właścicieli było zezwolenie Żydom na handel i wyrób miodów pitnych, wódki oraz piwa. W 1760 roku Stanisław Lubomirski, podstoli koronny i dziedzic Dąbrowy, oddał w dzierżawę dąbrowskim starozakonnym przywilej na wyłączność produkcji i sprzedaży wszelkich trunków oraz handel jarmarczny tytoniem, świecami i smołą. Miejscowi Żydzi otrzymali również prawdo zarządzania młynami, a także czynsze z placowego, prętowego oraz opłaty z targów i jarmarków słynnych w całej Małopolsce z handlu końmi i wołami. (przyp. 4)
Polityka ostatnich w Dąbrowie Lubomirskich pozwoliła więc Żydom na uchwycenie handlu i produkcji artykułów monopolowych, co było niekorzystne dla chrześcijańskiej społeczności miasta.
Dominacja Żydów w handlu i niektórych rzemiosłach, uzyskana w XVII wieku utrzymała się do wybuchu II wojny światowej.
Za czasów zaborów w powiecie dąbrowskim, który otrzymał rangę dystryktu, przewagę liczebną miała ludność wyznania rzymsko – katolickiego, inaczej było w samej Dąbrowie – tu absolutną większość stanowili Żydzi, np. w 1880 roku na 3291 mieszkańców, ludności żydowskiej było 1882 (58,78% ogółu). ( przyp. 5)
Stan ten utrzymywał się przez cały ten okres, a ludność izraelska wzrastała nawet liczebnie dwa razy szybciej, bo na przełomie XIX i XX wieku stanowiła 80% ogółu. ( przyp. 6)
W czasach autonomii galicyjskiej Dąbrowa Tarnowska bardzo zyskała na znaczeniu, stała się stopniowo głównym ośrodkiem gospodarczym i handlowym Powiśla Dąbrowskiego, była też siedzibą władz politycznych, rządowych i samorządowych.
Żydzi odgrywali ważną rolę w życiu gospodarczym miasta, skupiając w swych rękach handel hurtowy i detaliczny oraz rzemiosło. Należeli więc do najbogatszych mieszkańców i w związku z tym, uiszczali najwyższe opłaty podatkowe.
Na ten okres przypadają też początki szkolnictwa żydowskiego i polskiego w mieście. W 1788 roku w Dąbrowie istniała szkoła żydowska, do której uczęszczało 30 uczniów, by pobierać naukę od niejakiego Simona Izaaka ( przyp. 7). W 1794 roku do tej szkoły uczęszczało 57 dzieci.
Pod koniec XIX wieku powstała w Dąbrowie prywatna szkoła żydowska fundacji barona Maurycego Hirscha, która była początkowo jednoklasowa, a następnie czteroklasowa i z czasem uzyskała prawo wydawania świadectw honorowanych przez władze Galicji. ( przyp. 8) Szkoły fundacji Hirscha miały charakter wyznaniowy, uczęszczali doń w zasadzie chłopcy pochodzenia żydowskiego (rzadko dziewczęta, maksymalnie do 5 uczennic). Językiem wykładowym tych szkół był polski, chociaż uczniowie pobierali naukę języka hebrajskiego, a religii uczyli się w swoim języku narodowym. Liczba dzieci pobierających naukę z 39 w roku szk. 1894/95 wzrosła do 192 w roku szk. 1911/12. ( przyp. 9) Szkoła ta znajdowała się w miejscu, gdzie aktualnie mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ulicy Kościuszki 5.
Wraz z nastaniem niepodległości ludność powiatu dąbrowskiego przystąpiła do organizowania własnej administracji. Istotne zmiany nastąpiły jednak w 1921 roku, kiedy powołana została nowa Rada Powiatowa. W jej składzie znalazło się 24 Żydów, w tym wiceburmistrz – Józef Chill, dziadek zmarłego w 2005 roku mecenasa – Marcelego Wajsbarda. W uznaniu zasług Józefa Chilla jedna z ulic Dąbrowy nosiła od 1928 roku do wojny jego imię – obecnie ul. Daszyńskiego.
Dąbrowscy Żydzi politycznie zorganizowani byli w Powiatowym Kole Ortodoksów (350 członków) oraz w Stronnictwie Narodowo – Żydowskim (Syjoniści – 250 członków), które prowadziło bibliotekę i czytelnię. ( przyp. 10)

Ortodoksi i syjoniści do wyborów występowali zazwyczaj razem, tworząc Narodowy Związek Żydowski. W sumie ludność żydowska na życie polityczne większego wpływu nie wywierała, ograniczając się do popierania własnych lokalnych interesów, przeważnie natury gospodarczej.
Bardziej ożywioną działalność prowadziły natomiast żydowskie stowarzyszenia i organizacje kulturalno – społeczne. W latach trzydzistych działały w Dąbrowie Tarnowskiej m.in. Komitet Lokalny Organizacji Syjońskiej, Żydowska Biblioteka i Czytelnia Ludowa, Stowarzyszenie „Mizrachi”, Stowarzyszenie Młodzieży Syjonistycznej „Gordonia”, Stowarzyszenie Haszomer – Hadaff, Organizacja Żydów Ortodoksów w Polsce „Agudas Isroel” i Stowarzyszenie „Talmud Thora” (przyp. 11). To ostatnie, utrzymywane przez żydowską gminę wyznaniową, miało na celu pielęgnowanie języka i kultury żydowskiej oraz wychowanie młodzieży zgodnie z zasadami religii mojżeszowej.
Istniały również na terenie Dąbrowy Tarnowskiej żydowskie stowarzyszenia o charakterze sportowym: powstały w 1924 roku Football Club „Maccabi” i „Siła – Kraft”, a w kilka lat później „Gwiazda – Stern” (przy. 12)

Na podstawie artykułu Jolanty Świerczek – Stelmach opublikowanego w e-Kurierze Dąbrowskim.

Władze powiatu

 

flaga 

 

Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej:

Starosta Powiatu Dąbrowskiego - Tadeusz Kwiatkowski

Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego - Robert Pantera

Pozostali członkowie Zarządu:

- Jerzy Bączek
- Marian Gajda
- Marek Kopia

 

Rada Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej:

Przewodniczący Rady Powiatu - Barbara Pobiegło (Gm. Mędrzechów)

Zastępca przewodniczącego - Bogdan Bigos (Gm. Gręboszów)

Zastępca przewodniczącego - Andrzej Urbanik (Gm. Szczucin)

Pozostali członkowie:

- Jerzy Bączek (Gmina Radgoszcz)
- Krzysztof Bryk (Gmina Szczucin)
- Kazimierz Drożdżowski (Gmina Radgoszcz)
- Marian Gajda (Gmina Dąbrowa Tarnowska)
- Robert Kądzielawa (Gmina Gręboszów)
- Marek Kopia (Gmina Radgoszcz)
- Wiesław Krajewski (Gmina Dąbrowa Tarnowska)
- Tadeusz Kwiatkowski (Gmina Dąbrowa Tarnowska)
- Paweł Lechowicz (Gmina Dąbrowa Tarnowska)
- Józef Misiaszek (Gmina Bolesław)
- Łukasz Ożóg (Gmina Szczucin)
- Robert Pantera (Gmina Dąbrowa Tarnowska)
- Marian Szajor (Gmina Olesno)
- Lesław Wieczorek (Gmina Dąbrowa Tarnowska)

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna na Powiślu Dąbrowskim

OSP to na Powiślu najbardziej powszechna, ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja społeczna istniejąca prawie w każdej miejscowości. W wielu miejscowościach OSP ma ponad stuletnią tradycję.

logo osp 

 

Do głównych celów i zadań OSP należą:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2.Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

4. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.

5. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.

8. Wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP.

9. Uczestniczenie na zawodach sportowo-pożarniczych

Jednostki OSP znajdują się w 52 miejscowościach powiatu dąbrowskiego, oto wykaz miejscowości posiadających zastęp strażaków:

Gmina Bolesław:

 • OSP Bolesław
 • OSP Kanna
 • OSP Pawłów
 • OSP Podlipie
 • OSP Samocice
 • OSP Strojców
 • OSP Świebodzin
 • OSP Tonia

Gmina Dąbrowa Tarnowska:

 • OSP Dąbrowa Tarnowska
 • OSP Gruszów Wielki
 • OSP Laskówka Chorąska
 • OSP Lipiny
 • OSP Nieczajna Górna
 • OSP Smęgorzów
 • OSP Szarwark
 • OSP Żelazówka

Gmina Gręboszów:

 • OSP Bieniaszowice
 • OSP Biskupice
 • OSP Borusowa
 • OSP Gręboszów
 • OSP Hubienice-Kozłów
 • OSP Karsy
 • OSP Lubiczko
 • OSP Ujście Jezuickie
 • OSP Wola Gręboszowska
 • OSP Wola Żelichowska
 • OSP Zapasternicze
 • OSP Żelichów

Gmina Mędrzechów:

 • OSP Grądy
 • OSP Kupienin
 • OSP Mędrzechów
 • OSP Wola Mędrzechowska
 • OSP Wójcina

Gmina Olesno:

 • OSP Ćwików
 • OSP Dąbrówki Breńskie
 • OSP Olesno
 • OSP Pilcza Żelichowska
 • OSP Zalipie

Gmina Radgoszcz:

 • OSP Luszowice
 • OSP Małec
 • OSP Radgoszcz
 • OSP Radgoszcz-Krzywda
 • OSP Smyków
 • OSP Żdżary

Gmina Szczucin:

 • OSP Borki
 • OSP Brzezówka
 • OSP Dąbrowica
 • OSP Laskówka Delastowska
 • OSP Maniów
 • OSP Słupiec
 • OSP Suchy Grunt
 • OSP Szczucin
 

Strażacy ochotnicy nie tylko biorą udział w akcjach gaśniczych, zabezpieczaniu imprez masowych, uświetnianiu świąt Wielkanocnych poprzez czuwaniu przy grobie, strażacy na Powiślu Dąbrowskim wykazali się niesamowitym hartem ducha podczas walki z tak ogromnym żywiołem jakim jest powódź, która nawiedzała nasz region wielokrotnie w ciągu kilku poprzednich lat. W  lipcu 1997 r podczas przepływu przez Wisłę "stuletniej wody" strażacy, miescowa ludność ogromnym wysiłkiem zlikwidowali szereg przecieków wałów nie dopuszczajac do powodzi. Nie udało się to jednak w 2010 r w okolicach Słupca doszło doprzerwania wałów i strażacy wykonywali akcje ratowniczą ratując życie i mienie na zalanych terenach.

Organizacją zrzeszającą OSP z terenu powiatu jest Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej:

dh Pikul Ryszard - Prezes,
dh Kwiatkowski Tadeusz - V-ce Prezes,
dh Olearczyk Kazimierz - V-ce Prezes,
dh Początek Stanisław - V-ce Prezes,
dh Rzemiński Adam - Sekretarz,
dh Świętek Krystyna - Skarbnik
dh Kaczówka Marek - Członek,
dh Mendys Jan - Członek,
dh Misterka Jerzy - Członek,
dh Gorzkowicz Andrzej - Członek,
dh Giża Kazimierz - Członek,
dh Korzec Jerzy - Członek.
 
 KOMISJA REWIZYJNA:
dh Moździerz Grzegorz - Przewodniczący,
dh Ryczek Zbigniew - V-ce Przewodniczący,
dh Kaczówka Jerzy - Sekretarz.

W dniu 12 kwietnia 2013r. podczas zebrania został założony Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Klub zrzesza głównie strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO – GAŚNICZY

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną).

Jednostki włączone do KSRG:

 • Ochotnicza Straż Pożarna Bolesław - gmina Bolesław
 • Ochotnicza Straż Pożarna Radgoszcz - gmina Radgoszcz
 • Ochotnicza Straż Pożarna Szczucin - gmina Szczucin
 • Ochotnicza Straż Pożarna Ujście Jezuickie - gmina Gręboszów
 • Ochotnicza Straż Pożarna Hubenice-Kozłów - gmina Gręboszów
 • Ochotnicza Straż Pożarna Zalipie - gmina Olesno
 • Ochotnicza Straż Pożarna Olesno - gmina Olesno
 • Ochotnicza Straż Pożarna Mędrzechów - gmina Mędrzechów
 • Ochotnicza Straż Pożarna Smęgorzów - gmina Dąbrowa Tarnowska
 • Ochotnicza Straż Pożarna Słupiec– gmina Szczucin

  Na wyposażeniu tych jednostek znajduje się następujący sprzęt ratowniczy:

  -        8 ciężkich samochodów gaśniczych (GCBA),

  -        5 średnie samochody gaśnicze (GBA),

  -        9 lekkich samochodów ratownictwa technicznego (SLRt),

  -        1 samochód rozpoznawczo – ratowniczy (SLRR)

   W jednostkach OSP Szczucin, Ujście Jezuickie, Olesno, Zalipie, Smęgorzów, Słupiec i Radgoszcz na wyposażeniu samochodów ratownictwa technicznego znajdują się zestawy tnąco-rozpierające.

  Natomiast w jednostkach OSP Szczucin, Ujście Jezuickie, Olesno, Zalipie, Smęgorzów, Słupiec, Radgoszcz, Bolesław i Mędrzechów na wyposażeniu jest po 4 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych pozwalających na pracę ratowników w środowisku niebezpiecznym.

  W chwili obecnej wszystkie jednostki OSP-KSRG wyposażone są w sprzęt ratownictwa medycznego typu PSP-R1, na wyposażeniu którego znajdują się m.in.:

  - materiały opatrunkowe,

  - zestaw do tlenoterapii,

  - szyny usztywniające,

  - nosze typu „deska”.


Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

W okresie ostatnich dwóch lat Ochotnicze Straże Pożarne podjęły działania mające na celu popularyzację swojej działalności wśród młodego pokolenia. Efektem tej działalności było powstanie licznych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  

         W celu dalszej promocji tych działań w roku 2012 Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP przy współudziale Komendy zorganizował 4 turnieje sportowe

- I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

- Powiatowy Halowy Turniej w Piłce Nożnej,

- Turniej Piłki Koszykowej.

- Turniej piłki ręcznej

Powyższe zawody odbyły się przy wsparciu samorządów powiatowego i gminnych.

Zawody strażackie.

         W celu dokonania oceny wyszkolenia i przygotowania do udziału w ewentualnych akcjach ratowniczo-gaśniczych organizowane są zawody
sportowo-pożarnicze.          

Zawody takie przeprowadza się na szczeblach:

-       gminnym,

-       powiatowym,

-       wojewódzkim,

-       centralnym,

         Regulamin zawodów zaleca przeprowadzanie zawodów gminnych co roku. Organizatorem tych zawodów są oddziały gminne ZOSP i komenda powiatowa PSP przy współudziale samorządów gminnych. Następnym szczeblem są zawody powiatowe organizowane co dwa lata przez oddział powiatowy ZOSP i komendę powiatową PSP.

         W roku 2012 przeprowadzono 5 zawodów gminnych dla drużyn OSP z gmin Gręboszów, Dąbrowa Tarnowska, Mędrzechów, Bolesław, Olesno. W zawodach powiatowych wzięło udział 12 drużyn męskich oraz 3 drużyny kobiece.

W klasyfikacji generalnej drużyn męskich czołowe miejsca zajęły drużyny:

 1. OSP Borusowa
 2. OSP Zalipie
 3. OSP Strojców

Klasyfikacja generalna drużyn kobiecych przedstawia się następująco:

 1. OSP Kanna
 2. OSP Smęgorzów
 3. OSP Grądy

Eliminacje Powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Każdego roku tut. komenda powiatowa PSP wspólnie z oddziałem powiatowym ZOSP organizuje eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestnikami eliminacji powiatowych są zwycięscy eliminacji na szczeblach gminnych w grupach szkół podstawowych,gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych typowani są na eliminacje wojewódzkie niejednokrotnie zajmując w nich czołowe miejsca, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym. Eliminacje powiatowe wspiera finansowo Starosta, fundując atrakcyjne nagrody rzeczowe. W ubiegłym roku nasi finaliści eliminacji powiatowych zajęli na etapie wojewódzkim III miejsce w grupie szkół podstawowych, II miejsce w grupie gimnazjów i III miejsce w grupie szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto, reprezentant naszego powiatu w grupie gimnazjów wziął udział w finale centralnym Turnieju, gdzie zdobył 5 miejsce.

Infrastruktura drogowa

Sieć komunikacji drogowej w powiecie dabrowskim tworza: droga krajowa 73, cztery drogi wojewódzkie oraz siec dróg lokalnych.
Najważniejsza droga w powiecie jest droga krajowa 73 Wisniówka – Jasło (przez: Kielce – Dabrowa Tarnowska – Tarnów – Krynica), przebiegajaca z północy na południe przez główne miasto powiatu. Przez zachodnia czesc powiatu dabrowskiego przebiega odcinek drogi wojewódzkiej 973 Tarnów – Busko-Zdrój, a przez jego północno-wschodnia czesc – droga wojewódzka 982 Szczucin-Jaslany. Z kolei przez południowy kraniec tego regionu przebiega krótki odcinek drogi wojewódzkiej 984 Lisia Góra – Radomysl Wielki – Mielec. W Dabrowie Tarnowskiej ma swój poczatek droga wojewódzka 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa (w powiecie nowosadeckim). Pozostała czesc sieci drogowej powiatu tworza liczne drogi lokalne.
Przez powiat dabrowski przebiega linia kolejowa łaczaca Tarnów i Szczucin (tzw. szczucinka), zbudowana w 1906 roku. Przewozy pasa'erskie na linii Tarnów – Szczucin zostały zawieszone z powodu nierentownosci, zawieszono równie' ruch towarowy.

drogi

Więcej artykułów…

 1. Oświata
 2. Gminy
 3. Powiat dąbrowski

Podkategorie