Założenia projektu

Informacja o projekcie

W ramach Małopolskiego Programu Historii Najnowszej Kuratorium w Krakowie ogłosiło wojewódzki konkurs na projekt edukacyjny Małopolska - moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna.

Ideą konkursu jest ukierunkowanie podejmowanych przez szkoły działań, które wzmacniają u uczniów poczucie przynależności i więzi z "małą ojczyzną".

Konkurs ma charakter otwarty, a jego adresatami są szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa małopolskiego. Przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach: szkoły z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i miast mających status powiatu grodzkiego (Kraków, Nowy Sącz i Tarnów).

W konkursie zostaną wyłonione małopolskie gminy, w których szkoły najlepiej przygotowują dzieci i młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym regionu oraz kształtują w sposób nowoczesny postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów.

Dla zwycięskich gmin przewidziane są dyplomy, a dla szkół - w uznaniu działań kształtujących tożsamość młodego pokolenia Polaków - certyfikaty CIVIS ET PATRIA.

 

Cele naszego projektu:

 •  Kształcenie umiejętności współpracy w grupie
 •  Umiejętność planowania pracy metodą projektu
 •  Uświadomienie uczniom konieczności ochrony przyrody na terenach wiejskich
 •  Pokazanie uczniom miejsc w najbliższej okolicy  o wyjątkowych walorach przyrodniczych
 •  Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych
 •  Rozwój zainteresowań przyrodniczych
 •  Umożliwienie kontaktu z pracownikami naukowymi, działaczami kultury, lokalnymi twórcami
 •  Nabywanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego planowania działań
 •  Kształtowanie świadomości znaczenia roli tradycji i kultury regionalnej
 •  Identyfikacja z kulturą i obrzędami lokalnymi
 •  Poszerzenie wiedzy na temat własnego regionu
 •  Zdobywanie wiedzy o innych kulturach, religiach w miejscu w którym żyjemy
 •  Budowanie poczucia tolerancji wobec innych kultur i religii
 •  Rozwijanie własnych pasji i zainteresowań uczniów
 •  Kształtowanie nawyku wywiązywania się z powierzonych zadań
 •  Doskonalenie twórczego rozwiązywania problemów i prezentowania własnych osiągnięć
 •  Przygotowanie do publicznych wystąpień uczniów
 •  Wykorzystanie różnych źródeł informacji
 •  Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi