Projekt

Podsumowanie projektu

Dnia 17.06.2013 w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego "Powiśle Dąbrowskie - nasza Mała Ojczyzna". W projekcie brali udział uczniowie klas pierwszych oraz klas 2a, 2b,2d. Uczniowie biorący udział w projekcie starali się zebrać jak najwięcej informacji dotyczących historii, kultury, gospodarki, obyczajów, zabytków, miejsc pamięci narodowej.
Uczniowie zgromadzone przez siebie informacje opublikowali na specjalnie stworzonej do tego projektu stronie internetowej www.powisle-dabrowskie.pl. Uczniowie podczas prac projektowych musieli wykazać się aktywną postawą, współpracować z wieloma instytucjami i organizacjami. Podczas podsumowania stwierdzono, że cele projektowe zostały osiągnięte, wiedza uczniów dotycząca swojej "Małej Ojczyzny" znacznie wzrosła, uczniowie polepszyli swoje umiejętności pracy w zespole, patriotyzm lokalny uczniów zyskał nowy wyższy poziom.

O stronie

Strona powstała jako jedno z zadań projektowych projektu edukacyjnego "Powiśle Dąbrowskie - "Moja Mała Ojczyzna" realizowanego przez uczniów Gimnazjum im.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie w roku szkolnym 2012/2013 - koortynator projektu mgr Henryk Janeczek

Strona zawiera 81 artykułów oraz prawie 700 fotografii wykonanych przez uczestników projektu, które prezentowane są w licznych fotogaleriach

Realizacja projektu

Zadanie projektowe: Ekologia i ochrona przyrody na terenie gminy Olesno oraz powiatu dąbrowskiego

Zadanie projektowe: Folklor taneczny Powiśla Dąbrowskiego

 Podejmowane działania:

 1. Spotkanie organizacyjne

 •  zabawy integracyjne, mające na celu dobór uczniów w pary, wybór tematyki zadań do opracowania,
 • opracowanie harmonogramu planowanych działań, przydział zadań w grupie,
 • zapoznanie z dokumentacją, opracowanie kontraktu,
 • uzyskanie zgody rodziców na udział uczniów w projekcie,
 •  uzyskanie zgody sołtysa wsi Dąbrówki Breńskie na wypożyczenie na poddaszu na spotkania uczestników projektu

 2.Zbieranie bibliografii na temat folkloru tanecznego Powiśla Dąbrowskiego

 •  kontakt z Zespołem Folklorystycznym „Nieczajnianie”,
 • wyszukiwanie publikacji na temat folkloru tanecznego Krakowiaków Wschodnich w bibliotekach i publikacjach internetowych

3.Analiza zebranego materiału

 •  zreferowanie zawartości publikacji na spotkaniu zespołu projektowego,
 • wybór utworu, wybór figur tanecznych przeznaczonych do nauki

4.Konfrontacja zebranego materiału ze wspomnieniami seniorów, pamiętającymi jeszcze czasy dawnych zabaw, wesel i potańcówek

 •  zreferowanie informacji uzyskanych dzięki wywiadom z seniorami mieszkającymi w różnych miejscowościach na Powiślu Dąbrowskim, konfrontacja wiadomości uzyskanych z publikacji z materiałem uzyskanym dzięki wywiadom z seniorami,
 • wyciągnięcie wniosków, uwzględnienie poprawek, opracowanie treści artykułu, 

5.Nauka podstawowych kroków tanecznych, trzymania w parach, figur i ozdobników

 nauka:

 •  kroku podstawowego Krakowiaka,
 • zmiany kierunku cwału,
 • różnych trzymań w parze,
 • ozdobników

6.Opracowanie układu choreograficznego na podstawie poznanych kroków, figur, ozdobników

 •  sporządzenie notatek,
 • wstępne wypróbowanie układu choreograficznego, wprowadzenie ewentualnych zmian,
 • podział na części 

7.Doskonalenie umiejętności tanecznych

 •  ćwiczenie poszczególnych części tańca
 • dokumentowanie postępów przy pomocy nagrań,

8.Nagranie filmiku z tańcem oraz publikacja artykułu na temat folkloru tanecznego Krakowiaków Wschodnich na stronie internetowej projektu

 •  poprawne założenie elementów garderoby,nagranie filmiku z tańcem, obróbka materiału,
 • opracowanie artykułu na podstawie referatów przygotowanych na zajęcia zespołu projektowego,
 • publikacja filmiku i artykułu,

9.Prezentacja stroju i elementów tańca na konkursie „Malowana Chata”

 • zaprezentowanie stroju oraz zdobytych wiadomości i umiejętności przed komisją z Okręgowego Muzeum Etnograficznego w Tarnowie

10.Prezentacja stroju i tańca w przedszkolu w Oleśnie

 • Zapoznanie przedszkolaków z rodzimym folklorem tanecznym.
11.Ewaluacja zadania projektowego
Zadanie projektowe: Zgromadzenie aktualnej i wszechstronnej wiedzy na temat Powiśla Dąbrowskiego i upowszechnienie jej na stworzonej przez siebie stronie internetowej.
 1. Spotkanie organizacyjne
 • opracowanie harmonogramu planowanych działań, przydział zadań w grupie,
 • zapoznanie z dokumentacją, opracowanie kontraktu,

2.Gromadzenie wiedzy na temat tworzenia stron internetowych

 • zebranie zasobów internetu oraz literatury z zakresu tworzenia serwisów www oraz tworzenia grafiki komputerowej na potrzeby stron internetowych,
 • tworzenie projektu szkieletowego strony internetowej, wykupienie hostingu, wybranie platformy
  3. Tworzenie strony w domenie www.powisle-dabrowskie.pl
 • ustalenie priorytetów podczas tworzenia serwisu, przydział zadań w grupie,
 • kształcenie umiejętności tworzenia, menu, artykułów, odnośników, galerii
  4. Pozyskiwanie informacji dotyczących regionu

uzyskiwanie i publikowanie informacji:

 • samodzielnie zdobytych z Internetu, materiałów promocyjnych powiatu dąbrowskiego, zebranych podczas spotkań z instytucjami wspierającymi,
 • otrzymanych od innych zespołów realizujących projekt
  5. Ewaluacja projektu
 • wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
 • ocena dokonań poszczególnych członków zespołu,
 • prezentacja rezultatów pracy w projekcie na forum szkoły. 
  Zadanie projektowe: Ekologia i ochrona przyrody na terenie gminy Olesno oraz powiatu dąbrowskiego
 1. Spotkanie organizacyjne
 • opracowanie harmonogramu planowanych działań, przydział zadań w grupie,
 • zapoznanie z dokumentacją, opracowanie kontraktu,

 2.Uczniowie zapoznali się z raportem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie - delegatura Tarnowie , który ukazał się w listopadzie 2012r  pod nazwą INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA -POWIAT DĄBROWSKI w 2011 roku

 • uczniowie biorący udział w projekcie przyswoili sobie specjalistyczne nazewnictwo i nowe dla nich pojęcia dotyczące pomiaru stanu powietrza, wody i gleby na danym obszarze
 • uczniowie wydobyli z raportu najbardziej istotne  dane świadczace o środowisku naturalnym na naszym terenie, sporządzili na stronę projektu artykuł przybliżajacy tę problematykę internautom
 • grupa projektowa odbyła dyskusję dotyczącą wniosków z raportu
3. Uczniowie odwiedzili Urząd Gminy w Oleśnie, gdzie zapoznali się z pracą urzędników dotyczącą ochrony środowiska oraz poznali plany inwestycyjne związane z ekologią. Uczniowie otrzymali także materiały pomocne do opracowania tego zagadnienia. Publikacje dotyczyły: czystej wody, powietrza i gleby, demontażu i bezpiecznego składowania wyrobów zawierających azbest oraz oszczędzania zasobów przyrody (m.in. energii). Uczniowie odwiedzili też ooczyszczalnię ścieków i zapoznali się z zasadą jej działania
 4. Uczniowie pracowali w terenie poszukując dzikich wysypisk śmieci, udało się im zneleżć jedno dzikie wysypisko znajdujace się w lesie uczniowie zgłosili urzędowi gminy, a także we własnym zakresie uprzątneli teren co zajęło im kilka godzin

5. Grupa uczniów uczestniczących w projekcie zainteresowała się tematem pomników przyrody. Okazało się że na terenie Powiśla Dąbrowskiego jest całkie duża grupa drzew, które figurują w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krakowie jako pomniki przyrody.

 • uczniowie zapoznali się z rejestrem
 • zwiedzili i sfotografowali te piękne okazy flory regionu
 • sporządzili na stronę projektu artykuł przybliżajacy tę problematykę internautom
  5. Ewaluacja projektu
 • wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
 • ocena dokonań poszczególnych członków zespołu,
 • prezentacja rezultatów pracy w projekcie na forum szkoły.
  Zadanie projektowe: Miejsca pamięci narodowej na Powiślu Dąbrowskim
  1. Spotkanie organizacyjne
 • opracowanie harmonogramu planowanych działań, przydział zadań w grupie,
 • zapoznanie z dokumentacją, opracowanie kontraktu,
 • Przydzielenie uczniom pomników i mogił znajdujących się na terenie  Powiśla Dąbrowskiego. 
 
 2.Uczniowie w grupach lub indywidualnie odwiedzili miejscowości: Olesno, Dąbrowa Tarnowska, Ćwików, Gręboszów, Bolesław, Samocice, Wola Żelichowska, Podlipie i Ujście w których znajdują się pomniki, wykonywali ich zdjęcia 
 3. Uczestnicy projektu w różnych źródłach znajdowali informacje  na ich temat (co przedstawiają, kiedy powstały, kto ufundował itp.) Jedna z grup uporządkowała teren wokół pomnika znajdującego się w ich miejscowości (Ćwikowie).
 4.Uczestnicy projektu na podstawie zebranych  materiałów (zdjęć i opisów) wykonali album i prezentacje multimedialną.
   5. Ewaluacja projektu
 • wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
 • ocena dokonań poszczególnych członków zespołu,
 • prezentacja rezultatów pracy w projekcie na forum szkoły.
Zadanie projektowe: Dwory szlacheckie na Powiślu Dąbrowskim i losy ich mieszkańców
 1.Spotkanie organizacyjne
 • ·         określenie celów projektu
 • ·         podział uczniów na zespoły                                                                    
 • ·         przydział zadań oraz określenie terminu ich realizacji
 • ·         zawarcie kontraktu między zespołem uczniowskim a opiekunem projektu
 2.      Gromadzenie bibliografii na temat dworów szlacheckich
 •           wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej                                                                                             
 •           korzystanie z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w  Oleśnie           
 •          pozyskiwanie informacji z artykułów zamieszczonych w Internecie      
 3.Poznawanie historii rodów, do których należały posiadłości
 •          spotkanie z panią Mariolą Smolorz – Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej                                                                                    
 •           spotkanie z panem Stanisławem Krawcem w Centrum Polonii w Brniu 
 •           analiza zgromadzonego materiału                                                           
4.Oglądanie zdjęć i obrazów „Zabytki Powiatu Dąbrowskiego w akwarelach” oraz dokumentów   historycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej                                                                                                    

7.      Tworzenie fotoreportażu

8.      Gromadzenie materiałów

9.      Tworzenie wspólnego artykułu i prezentacji multimedialnej                 

1.  Ewaluacja projektu   

Zadanie projektowe: Jak stworzyć od podstaw strój regionalny Krakowiaków Wschodnich?

 

Zagadnienia do rozwiązania w projekcie:

● Poznanie tradycji związanych ze strojami ludowymi Powiśla Dąbrowskiego.

● Nauka „krok po kroku” haftu pełnego i richelieu.

● Projektowanie wzorów przeznaczonych do różnego rodzaju haftów.

● Wykonanie pięciu kompletów strojów ludowych Krakowiaków Wschodnich.

   (4 komplety dla zespołu, 1 do sali historycznej)

 Opis realizacji:

1.Na pierwszym spotkaniu grupy projektowej we wrześniu 2011r.nauczyciel prowadzący mgr Janina Plata omówiła dokładnie temat projektu i założone cele, podpisała kontrakt z grupą oraz dokonała szczegółowych przydziałów zadań dla każdej osoby. W projekcie brali udział nauczyciele, rodzic i uczniowie, dlatego przydział zadań był adekwatny do indywidualnych możliwości. Spotkania grupy projektowej odbywały się w każdą środę w roku szkolnym 2011/2012 i każdy piątek 2012/2013 gdzie miały miejsce ćwiczenia oraz indywidualne konsultacje. Oprócz regularnych spotkań każdy uczestnik projektu musiał wiele godzin swojego czasu wolnego poświęcić na haftowanie elementów stroju. Poniższa tabela obrazuje zakres wykonanych prac oraz indywidualny wkład uczestników projektu:

Imię i nazwisko

Rodzaje wykonanych prac

mgr Janina Plata

- zaprojektowała stroje ludowe
- wykroiła wszystkie elementy strojów
- uszyła stroje
- szkicowała wzory do haftowania
- ozdobiła aplikacjami kapoty męskie
- wyhaftowała 3 spódnice i elementy
gorsetów damskich

mgr Małgorzata Szado-Saładyga

- wyhaftowała spódnicę, kołnierz i mankiety
do bluzki damskiej
- zakupiła manekiny do sali historycznej oraz
czapki krakowskie dla chłopaków

mgr Renata Ryczek

wyhaftowała spódnicę, kołnierz i mankiety do bluzki damskiej

Anna Plata

wyhaftowała kołnierz oraz mankiety do bluzki damskiej

mgr Elżbieta Nowak
- szyła elementy strojów
- prace wykończeniowe przy strojach
mgr Halina Gruchała
prace wykończeniowe przy strojach
Weronika Karyta
Izabela Golonka
Agnieszka Lizak
Aneta Łysik
Natalia Morawiec
Patrycja Plata
Barbara Węgiel
wyhaftowała kołnierz i mankiety
wyhaftowała fartuch
wyhaftowała fartuch
wyhaftowała fartuch
wyhaftowała fartuch
wyhaftowała fartuch
wyhaftowała kołnierz i mankiety

Podczas realizowania projektu współpracowaliśmy z różnymi instytucjami aby wszystkie detale były zgodne z oryginałami sprzed lat:

 • Muzeum Etnograficznym w Tarnowie
 • Domem Malarek w Zalipiu
 • Urzędem Gminy w Oleśnie, który pokrył wszystkie koszty związane z zakupami potrzebnych materiałów do wykonania strojów ludowych Krakowiaków Wschodnich.

2. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu:

Pierwsza prezentacja częściowo wykonanych strojów ludowych Krakowiaków Wschodnich miała miejsce podczas konkursu „Malowana Chata” w czerwcu 2012r. w naszym gimnazjum. Wszyscy członkowie grupy projektowej zaprezentowali swoje prace przed komisją etnograficzną, która oceniała malarki ludowe z Zalipia.

Druga prezentacja miała miejsce w trakcie dożynek powiatowych, które w sierpniu 2012r. odbywały się w Oleśnie. Uczniowie naszego gimnazjum wykonali w tych strojach krakowiaka dla publiczności zebranej podczas dożynek.

Prezentacja strojów wykonanych w całości odbyła się podczas pięćdziesiątego konkursu „Malowana Chata” 1 czerwca 2013r. Członkowie grupy zaprezentowali efekty swoich 2-letnich prac przed komisją etnograficzną, która bardzo wysoko oceniła zgodność wykonanych elementów strojów z oryginałami oraz jakość i estetykę wykonanych haftów.

Zadanie projektowe: Zabytki, architektura sakralna Powiśla Dąbrowskiego

1. Zapoznanie z metodą projektu, podpisanie kontraktów

 • opracowanie harmonogramu planowanych działań, przydział zadań w grupie
 • uzyskanie zgody rodziców na udział uczniów w projekcie

2. Selekcja zgromadzonych materiałów

 • ustalenie formy i ostatecznych kształtów prezentowanych treści

3. Zbieranie materiałów, bibliografii, publikacji w Internecie na mapach, książkach, prowadzenie rozmów ze starszymi ludźmi na temat zabytków, kościołów znanych na terenie Powiśla Dąbrowskiego.

Analiza zebranego materiału :

 • referowanie zebranych wiadomości, informacji
 • wybór obiektów do opracowania

Do najważniejszych obiektów, którym poświęciliśmy najwięcej uwagi należą :

Kościoły w miejscowościach :

 • Samocice,
 • Żelichów,
 • Gręboszów,
 • Mędrzechów,
 • Luszowice,
 • Szczucin,
 • Bolesław,
 • Dąbrowa Tarnowska,
 • Olesno

Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej

Kapliczki:

 • Matki Boskiej różańcowej w Kannie z 1875r
 • Figura przydrożna w Mędrzechowie z XVIII-XIX w .
 • Figura Św. Jana Nepomucena w Gręboszowie z 1761r.
 • Kamienna figura przydrożna w Hubenicach z połowy XVIII r.
 • Figura przydrożna w Oleśnie z XVIII w.
 • Barokowa kapliczka przydrożna w Delastowicach,
 • Kamienna figura zwana „Markiem” w Lubaszu

4. Opracowywanie historii i ciekawostek związanych z zabytkami przez poszczególnych uczniów:

 • Indywidualne wyjazdy uczniów (rozmowy, robienie zdjęć)
 • Wyjazdy grupowe
 • Piesze wędrówki – Olesno, Breń

5. Wstępna ocena prac wykonanych przez uczniów.

 • Korekta i uzupełnianie braków,
 • Nanoszenie poszczególnych obiektów na mapę Powiśla Dąbrowskiego,
 • Opracowanie szlaku turystycznego:
 • szlakiem kościołów i obiektów sakralnych
 • trasa rowerowa po zabytkach gminy Olesno
 • wycieczka po zabytkach Powiśla Dąbrowskiego

Ewaluacja projektu :

 • wypełnienie ankiet ewaluacyjnych,
 • ocena dokonań poszczególnych członków zespołu,
 • prezentacja rezultatów pracy w projekcie na forum szkoły

Zadanie projektowe: Tajne nauczanie na terenie powiatu dąbrowskiego w czasie II wojny światowej

 

1.Spotkanie organizacyjne

 • opracowanie harmonogramu planowanych działań, przydział zadań w grupie,
 • zapoznanie uczniów z problematyką II wojny światowej, a w szczególności z zagadnieniem państwa podziemnego w tym tajnego nauczania,
 • zapoznanie z dokumentacją, opracowanie kontraktu.

2.Uczniowie przeprowadzali rozmowy z sędziwymi ludźmi pamiętającymi II wojnę światową, odwiedzili miejscowe biblioteki w poszukiwaniu publikacji na ten temat, zbadali zasoby Internetu.

 3. Uczestnicy projektu w różnych źródłach znajdowali informacje  na interesujący ich temat.

 4.Uczestnicy projektu na podstawie zebranych  materiałów wykonali prezentację multimedialną oraz artykuł do serwisu internetowego

5.Podsumowanie projektu.

 • ewaluacja wewnętrzna projektu (ankiety, dyskusja w gronie uczestników)
 • prezentacja rezultatów projektu na forum szkoły

 

Instytucje wspierające i organizacje partnerskie

Uczniowie biorący udział w projekcie korzystali z pomocy z takich instytucji jak:

 1.  Centrum Polonii - Ośrodek Kultury ,Turystyki i Rekreacji w Brniu
 2.  Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej
 3.  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
 4.  Urząd Gminy w Oleśnie
 5.  Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.
 6.  Związek Dąbrowiaków
 7.  Zespół folklorystyczny „Nieczajnianie”
 8.  Parafie katolickie w Mędrzechowie, Bolesławiu, Gręboszowie.

Uczestnicy projektu współpracowali z takimi instytucjami jak:

 1.  Gminna Biblioteka w Oleśnie,
 2.  Parafia rzymsko-katolicka w Oleśnie,
 3.  Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśnie,
 4.  Dom Malarek w Zalipiu
 5.  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej.
 6.  Dąbrowski Dom Kultury
 7.  Przedszkole w Oleśnie
 8.  Muzeum Etnograficzne w Tarnowie

Przyszłość projektu w szkole

Działania, które po zakończeniu realizacji projektu będą kontynuowane w szkole:

1)  Wykorzystanie zgromadzonych materiałów  w edukacji regionalnej młodszych klas

2)  Lekcje historii w obiektach muzealnych Powiśla.

3)  Stała wystawa poświęcona folklorowi regionu w jednej z klasopracowni w szkole.

4)  Współpraca z Centrum Polonii w Brniu poprzez udział w prelekcjach czy spotkaniach z ciekawymi ludźmi

5)  Krótkie wycieczki regionalne w małych kameralnych grupach zainteresowanych uczniów.

6)  Lekcje poświęcone miejscom pamięci narodowej, dbałość o te miejsca.

7)  Wdrożenie metody projektu w nauczaniu w naszej szkole

8)  Likwidowanie dzikich wysypisk śmieci w ramach akcji ,,Sprzątanie świata”

9)  Dalsza współpraca wyżej wymienionymi instytucjami i w przyszłości realizacja nowych projektów związanych z edukacją patriotyczną i regionalną

Podkategorie