Gospodarka na Powiślu Dąbrowskim

Podmioty gospodarcze. 

 Powiśle Dąbrowskie jest bardzo słabo uprzemysłowione. Brakuje tutaj dużych zakładów przemysłowych. Przeważa rolnictwo, a istniejąca produkcja jest nastawiona głównie na branżę rolno–spożywczą. Najwięcej, bo aż 70%, podmiotów gospodarczych jest zlokalizowanych w gminach: Dąbrowa Tarnowska i Szczucin. Na koniec 2011 r. na terenie powiatu dąbrowskiego funkcjonowało 2 832 podmiotów gospodarczych. Wśród których, zdecydowana większość (88%) to firmy prowadzone w formie zakładów osób fizycznych i spółek cywilnych. Zauważalna jest znikoma ilość dużych spółek prawa handlowego (ok. 2,6%). Zdecydowana większość (96%) podmiotów gospodarczych należy do sektora prywatnego. Większość zakładów pracy (94%) to małe firmy zatrudniające do 9 pracowników, a tylko 6% firm zatrudnia powyżej 9 pracowników.  Wśród istniejących firm dominuje branża handlowa i motoryzacyjna (sklepy, hurtownie, zakłady mechaniki pojazdowej, blacharstwa i lakiernictwa, komisy samochodowe). Kolejną jest budownictwo (zakłady budowlano-remontowe). Mniejszy udział ma branża przetwórstwa przemysłowego i transportowa. Z pozostałych można wymienić branżę gastronomiczną, finansową i ubezpieczeniową. Największe zakłady to ZBUD w Dąbrowie Tarnowskiej, Tankpol w Szczucinie, Sękpol w Gręboszowie, Tarsmak w Radgoszczy. Największym pracodawcą w powiecie jest Szpital Powiatowy im. Petrycego.

 Sytuację gospodarczą powiśla doskonale obrazuje wskaźnik dochodów własnych poszczególnych gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźniki te są bardzo niskie, jedne z najniższych w województwie. Innym wskaźnikiem jest też wysokość wydatków inwestycyjnych gmin. Średnio gminy powiatu inwestują w infrastrukturę ok. 32% wydatków. 

 Rolnictwo

 Powiśle dąbrowskie jest obszarem typowo rolniczym, co oznacza, że głównym zajęciem znacznej części ludności jest rolnictwo. Funkcjonuje tu ok. 11 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych, o łącznym obszarze ponad 38 tys. ha użytków rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 3,68 ha, co oznacza dość duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych (Dane wg Powszechnego spisu rolnego 2010r.). Przeciętna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych to 56 % ogółu użytków rolnych. 

Tutejsze rolnictwo jest nastawione głównie na produkcję roślinną i w mniejszym stopniu zwierzęcą. W strukturze zasiewów dominują zboża (głównie pszenica i żyto), a następnie ziemniaki i rośliny pastewne. Uprawa warzyw i truskawek dominuje w gminie Olesno. W gminach Gręboszów i Bolesław dobre gleby wykorzystuje się do uprawy buraków cukrowych, truskawek i fasoli.

zasiewy

Struktura zasiewów:

Produkcja zwierzęca opiera się natomiast głównie na trzodzie chlewnej, bydle oraz drobiu. W mniejszej ilości występuje również hodowla królików i kóz.

Gleby występujące na powiślu zostały w większości zaklasyfikowane do średnich i niższych klas bonitacyjnych. Duży odsetek użytków rolnych stanowią ziemie IV i V klasy. Zaledwie 7% powierzchni użytków rolnych powiatu posiada II klasę oraz 17% - III klasę. Gleby I klasy stanowią 1.9 % ogółu użytków rolnych.

Zdecydowana większość, bo aż 85 % powierzchni użytków rolnych na powiślu jest utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej. Ponad połowa z nich przeznaczona jest pod zasiewy. Jedna piąta jest ugorowana. Łąki i pastwiska zajmują łącznie 17% użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze. Bardzo mały, bo zaledwie jednoprocentowy, udział mają sady, podobnie jak ogrody przydomowe.

Powiat posiada duży zasób siły roboczej oraz potencjał ludzi chetnych do pracy, w tym również wykształconych. Na terenie powiatu dabrowskiego żywe sa również tradycje handlowe - targowiska, jarmarki najbardziej znanym jest jarmark w Szczucinie, który gromadzi dwa razy w tygodniu (sobota i środa), bardzo dużą liczbę podmiotów handlowych i jest liczącą się w Małopolsce tego typu imprezą.

Gospodarka leśna

 Na terenie powiatu swoją siedzibę ma Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska. Lasy administrowane przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska położone są na terenie następujących gmin powiatu dąbrowskiego: Szczucin, Mędrzechów, Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Radgoszcz. Obejmuje ono 25 kompleksów leśnych, łącznie 14.785 ha, które pod względem administracyjnym podzielone są na 13 leśnictw, spośród których 4 znajdują się na terenie tut. powiatu. Ogólna powierzchnia lasów w powiecie to ok. 5 910 ha i stanowią one ok.11% obszaru powiatu.Ponadto Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska sprawuje merytoryczny nadzór nad lasami niepaństwowymi. Odnośnie lasów prywatnych teren nadleśnictwa podzielony jest na 5 obwodów nadzorczych lasów niepaństwowych.

 Na terenie powiatu znajduje się 9 dużych kompleksów leśnych:

Lp.

Kompleks leśny

Powierzchnia (ha)

Leśnictwo

1.

Szczucin

800

Szczucin

2.

Małec

700

Dulcza

3.

Smyków

650

Smyków

5.

Słupiec

350

Szczucin

6.

Podborze

270

Podborze

7.

Beleryt

200

Podborze

8.

Gruszów

200

Podborze

9.

Lipiny

160

Podborze

 Poniższa tabela obrazuje rozmieszczenie lasów w poszczególnych gminach tut. powiatu:

Gmina

 

Powierzchnia lasów w ha

ogółem

państwowych

prywatnych*

Bolesław

0

0

0

Dąbrowa Tarnowska

1 877,21

601,55

1 275,66

Gręboszów

0

0

0

Olesno

641,33

367,86

273,47

Radgoszcz

1 399

722

677

Szczucin

1 446,7

1130

316,7

Mędrzechów

545,66

305,34

240,32

razem powiat:

5 909,9

3 126,75

2 783,15